Podrobnejšie informácie nájdete na adresách:

Slovník pojmov

» Čiastkové hlásenieHlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.
» Členský štátŠtát, ktorý je členom Európskej únie.
» Členský štát určeniaV čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.
» Členský štát zaslaniaČlenský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
» Dočasná transakciaTransakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.
» Dodatková merná jednotkaMerná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.
» Fakturovaná sumaTáto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH.
» INCOTERMS (International Commercial Terms)Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.
» Intrakomunitárny obchodObchod v rámci EÚ.
» INTRASTAT formulárJednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ.
» INTRASTAT-SKŠtatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.
» INTRASTAT-SK hlásenieHlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.
» Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN)Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.
» Krajina pôvoduKrajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
» Nečlenské štátyviď Tretie krajiny.
» Nepriamy vývozTransakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.
» Nulové hlásenieINTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.
» OdoslaniePohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.
» PrahUrčená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah.
» Prah oslobodeniaUrčená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia ako tento prah.
» Prah transakcieUmožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.
» Prah zjednodušeniaUmožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.
» PrijatiePohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.
» Spravodajská jednotkaPrávnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.
» Tok tovaruSmer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).
» Tovar spoločenstva
  • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,
  • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva, prepustený do voľného obehu,
  • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.

» Tretie krajinyŠtáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.
» Triangulárny obchodTransakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi.
» ZástupcaTretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.
» Zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenieHlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12.home  :  about  :  references  :  f.a.q.  :  glossary  :  prices & contact   : : :    CSS validator  ‌  XHTML validator

designed by: paren   webhosting zabezpečuje spoločnosť CGD GROUP  © 2009 CGD GROUP